Prelucrarea datelor cu caracter personal - Norauto

Cariere

Despre noi

Categorii

Viata la Norauto

Vânzătorul este înregistrat în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 15141.

Prin completarea datelor sale cu caracter personal în formularul de creare de Cont și/sau în Comandă, Clientul declară și acceptă în mod necondiționat ca datele sale cu caracter personal să fie incluse în baza de date aparținând Vânzătorului și își dă acordul în mod expres și neechivoc ca toate aceste date cu caracter personal să fie colectate, stocate, organizate, utilizate și/sau prelucrate de către Vânzător, afiliații, colaboratorii și/sau partenerii comerciali ai Vânzătorului (incluzând dar fără a se limita la furnizorii de servicii de curierat necesare livrării Produselor, furnizorii de servicii de plată/bancare, furnizorii de servicii de marketing), în vederea derulării și/sau desfășurării de către Vânzător, afiliații, colaboratorii și/sau partenerii comerciali ai Vânzătorului (incluzând dar fără a se limita la furnizorii de servicii de curierat necesare livrării Produselor) a activităților aferente scopului colectării datelor cu caracter personal – expres menționat mai jos.

Vânzătorul se obligă să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Vânzătorul își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos datele cu caracter personal furnizate de către Client Vânzătorului.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este reprezentat de următoarele: îndeplinirea condițiilor contractuale (procesarea Comenzilor si livrarea Produselor către Clienți), reclamă/ marketing pentru produsele și serviciile similare Produselor comandate, comercializate de Vânzător, informarea Clienților cu privire la situația Contului lor, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor transmise Vânzătorului, monitorizarea vânzărilor de Produse realizate de Vânzător. Datele furnizate sunt necesare Vânzătorului pentru a putea asigura livrarea Produsele comandate prin intermediul magazinului online de pe www.norauto.ro. Refuzul Clientului de a furniza aceste date determină imposibilitatea de a livra Produsele comandate.

Clientul care dorește sa primească informații despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Vânzător: (i) are posibilitatea sa se aboneze la newsletter-ul www.norauto.ro si (ii) va primi prin e-mail aceste informații. De asemenea, fiecare e-mail trimis in numele Vânzătorului îi va oferi Clientului explicit și posibilitatea de a se dezabona de la newsletter în orice moment Clientul consideră oportun.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Clientul beneficiază de următoarele drepturi: (i) dreptul la informare, (ii) dreptul de acces la date, (iii) dreptul de intervenție asupra datelor, (iv) dreptul de opoziție, (v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, (vi) dreptul de a se adresa justiției.

Dreptul de acces la date: Printr-o cerere întocmită de Client în formă scrisă, datată, semnată și cu precizarea adresei la care dorește să primească răspunsul (care poate fi inclusiv o adresă de poștă electronică) sau cu mențiunea că dorește transmiterea răspunsului printr-un serviciu de corespondență care să îi asigure predarea personală, este îndreptățit să solicite Vânzătorului, în mod gratuit și pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Vânzătorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care îl privesc pe Client, să îi comunice, împreună cu confirmarea, și următoarele informații: (i) scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, (ii) datele care fac obiectul prelucrării, precum şi orice informații disponibile cu privire la originea datelor, (iii) principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care îl vizează pe Client, (iv) existența dreptului Clientului de intervenție asupra datelor şi a dreptului de opoziție, precum şi condițiile în care pot fi exercitate, precum și nu în ultimul rând (v) posibilitatea de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor Vânzătorului. Vânzătorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii și cu respectarea opțiunii Clientului de transmitere a răspunsului.

Dreptul de intervenție asupra datelor. Printr-o cerere întocmită de Client în formă scrisă, datată, semnată și cu precizarea adresei la care dorește să primească răspunsul (i.e. care poate fi inclusiv o adresă de poștă electronică) sau cu mențiunea că dorește transmiterea răspunsului printr-un serviciu de corespondență care să asigure predarea personală, Clientul este îndreptățit să obțină din partea Vânzătorului, în mod gratuit:

  • a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  • Vânzătorul este obligat să îi comunice Clientului măsurile mai sus menționate, precum şi, dacă este cazul, denumirea terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, în termen de 15 zile de la data primirii cererii și cu respectarea opțiunii Clientului de transmitere a răspunsului.

Dreptul de opoziție. Printr-o cerere întocmită de Client în formă scrisă, datată, semnată și cu precizarea adresei la care dorește să primească răspunsul (i.e. care poate fi inclusiv o adresă de poștă electronică) sau cu mențiunea că dorește transmiterea răspunsului printr-un serviciu de corespondenţă care să îi asigure predarea personală, Clientul este îndreptățit să se opună în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia Clientului particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări din partea Vânzătorului, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Totodată și prin același tip de cerere, Clientul are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care il vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Vânzătorului sau al unui terţ, ori să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Vânzătorul este obligat să comunice Clientului măsurile mai sus menționate, precum şi, dacă este cazul, denumirea terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la Client, în termen de 15 zile de la data primirii cererii și cu respectarea opţiunii Clientului de transmitere a răspunsului.